TH I EN
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ให้แก่พนักงานศาสนการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ให้แก่พนักงานศาสนการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4,375,707