TH I EN
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ (การประเมินบุคคล) เพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ (การประเมินบุคคล) เพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,831,610