TH I EN
คำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง กรณีพระภิกษุสำมเณรเรียนวิชำ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่ำงคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่งมหาเถรสมาคม ๑.๒๕๖๔.pdf |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,533,946