TH I EN
ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการพ้นจากหน้าที่ของผู้ดูแลที่พักอาศัย

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการพ้นจากหน้าที่ของผู้ดูแลที่พักอาศัย |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,337,518