TH I EN
นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมปฏิบัติงานพิธีเชิญสุพรรณบัฏ พัดยศฯ ถวายแด่ สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี

วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดเครือวัลย์ วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญสุพรรณบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และ เครื่องประกอบสมณศักดิ์ ไปถวายแด่ พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี ศรีวาสนภิธานวรางกูร วิบูลสีลสมาจารโสภณ โกศลวรกิจจานุกิจ วิจิตรธรรมกถาสาธก ตรีปิฎกคุณาภรณ์ ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี สถิต ณ วัดเครือวัลย์ วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๑๐ รูป ในการนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนแห่งชาติ ร่วมปฏิบัติงานพิธี จากนั้น นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายมุทิตาสักการะ สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๘๒ ปี ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,685,814