ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลแทนพระองค์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

มีนายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติหน้าที่แทนรองนายกรัฐมนตรี  นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายฆราวาส  และข้าราชการทุกหมู่เหล่า เฝ้ารับเสด็จฯ โดยนายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติหน้าที่แทนรองนายกรัฐมนตรี  นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เบิกตัวผู้ทำคุณประโยชน์เข้ารับของที่ระลึก จำนวน ๑๑ ราย  จากนั้นได้ประกอบพิธีถวายผ้าป่า โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ รับการพิจารณาผ้าป่า ผู้แทนพระองค์เดินขึ้นสู่ลานประทักษิณ เจ้าหน้าที่พระราชพิธีมอบเทียนชนวน เพื่อจุดไฟจากโคมไฟแล้วไว้ เจ้าหน้าที่พระราชพิธี นำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเวียนเทียนประทักษิณ  นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติหน้าที่แทนรองนายกรัฐมนตรี  นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  พร้อมคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายฆราวาส  และข้าราชการทุกหมู่เหล่า ต่อเทียนที่ถืออยู่นั้น เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้ว มอบเทียนนั้นให้เจ้าหน้าที่พระราชพิธีรับไป และนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ นำสวนสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เมื่อสวดจบเดินเวียนเทียนประทักษิณ ๓ รอบ กราบที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล เข้าสู่ปะรำพิธี ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ กรวดน้ำ กราบลาพระสงฆ์ เดินทางกลับ จากนั้นเวลา ๑๗.๓๐ น. พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง อำภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บรรยายธรรม เรื่อง วันวิสาขบูชา และเวลา ๒๑.๐๐ น. พระครูสิทธิธรรมวิมล วัดเสถียรรัตนาราม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สนทนาธรรม ปิดงานในเวลา ๒๒.๐๐ น.


จุไรรัตน์  มีศิริ / ข่าว
บุญเรือง จำปากุล / ภาพ
กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ