แวดวงราชการ

ก.พ.แจงขั้นตอนพิจารณาเงินเดือน ขรก.แบบใหม่ ดีเดย์เลื่อนเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ 1 เม.ย.53 ส่ง 19 ทีมที่ปรึกษาฝังตัว 19 กระทรวง แจงขั้นตอนปฏิบัติให้ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) นางเบญจวรรณ สร่างนิทร เลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า หลังจากที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับ ทางสำนักงาน ก.พ.จึงได้เชิญผู้แทนจากส่วนราชการมารับฟังการชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ มาตรฐาน และแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการ เนื่องจากในวันที่ 1 เม.ย.53 จะเป็นวันดีเดย์ในการเปลี่ยนระบบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ จากเดิมเป็นขั้นมาเป็นเปอร์เซ็นต์ตามกฎหมายใหม่ ซึ่งถือว่า เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะมีส่วนราชการทั้งหมด 147 แห่ง และข้าราชการพลเรือนรวม 3.8 แสนคน

นางเบญจวรรณ กล่าวอีกว่า ระบบการเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับข้าราชการมากขึ้น เพราะจะมีตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล ซึ่งข้าราชการแต่ละคนจะต้องทำข้อตกลงในการทำงาน การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนจะชี้วัดจากผลงานที่ได้ตกลงไว้ และสมรรถะ โดยการประเมินจะทำ 2 รอบ คือ รอบแรกเดือน ต.ค.-มี.ค. และรอบที่สองระหว่างเดือน เม.ย.-ก.ย. ซึ่งแต่ละคนจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 6% ของฐานในการคำนวณต่อ 1 รอบการประเมิน ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป ก.พ.จะส่งทีมที่ปรึกษาจำนวน 19 ทีม ไปประจำในทุกกระทรวง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้กับผู้บริหารกระทรวง โดยเฉพาะ ผอ.สำนัก และ ผอ.กองต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.

http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=38&contentId=30317&